PROJECTES

Presentació, evolució i factors pronòstic de la síndrome inflamatòria multisistèmica pediàtrica temporalment associada a SARS-CoV-2: estudi observacional del Copedi-Cat.

Identificar els factors de risc que s'associen a manifestacions greus d'aquesta síndrome. 

Descriure les característiques clíniques i analítiques de pacients diagnosticats de síndrome inflamatòria multisistèmica (MIS-C) en relació al SARS-CoV-2 a Catalunya i comparar-ho amb els pacients pediàtrics diagnosticats de COVID19 positiva sense MIS-C. 

(més informació)

Risc i factors predictors de COVID-19 persistent en menors de 18 anys a Catalunya.

Determinar la prevalença i identificar factors de risc de COVID-19 persistent en menors de 18 anys a Catalunya. Estudiar les manifestacions del malalts amb clínica persistent al llarg del temps en comparació amb un grup control de no infectats. 

(més informació)

PROJECTE La Marató TV3

SARS-CoV-2 and other respiratory viruses in childhood: different approaches to define predictive models for their diagnosis and epidemiological evolution. 

(més informació)

Escoles Sentinella

Escoles Sentinella és un projecte de recerca del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu monitoritzar i avaluar la pandèmia de la COVID-19 en l’àmbit escolar a partir del seguiment actiu de l’alumnat, famílies i personal docent i no docent de 26 centres educatius arreu de Catalunya durant els cursos 2020/2021 i 2021/2022.